Alue kehittyy

Arabian korttelin laajamittainen kehittäminen tuli ajankohtaiseksi, kun Fiskars Oyj lopetti tehdastoimintansa Arabian alueella vuonna 2016. Lisäksi Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu siirtää toimintansa Otaniemeen. Alueen nykyisiin ja rakennettaviin tiloihin on tarkoitus toteuttaa tiloja opetukselle, työnteolle, asumiselle, palveluille ja kaupoille. Korttelin nykyistä rakennuskantaa puretaan ja sen läpi avataan kulkuyhteyksiä. Suojellut sekä historiansa tai kaupunkikuvan kannalta merkittävät rakennukset säilytetään.

Korttelin monipuolistuessa ja uusien toimintojen lisääntyessä alueella korostuu saavutettavuus, lähipalveluiden merkitys sekä korttelin eri osien välinen toiminnallisuus. Sujuvat yhteydet sekä alueelle että alueen sisällä mahdollistavat eri käyttäjäryhmien kohtaamisen, mikä luo innovatiivisen ja mielenkiintoisen ympäristön. Korttelin kaupallisesti mielenkiintoisin osio on tällä hetkellä sen vahva ja merkittävä designtoimijoiden keskittymä. Korttelin historia ja voimakas käsityö‐ ja designimago sekä toimintojen välinen vuorovaikutus on korttelin tärkein kaupallinen voimavara.

Lokakuussa 2016 päättyneen Arabia135-korttelin ideakilpailun jälkeen käynnistyi korttelin asemakaavan muutoksen valmistelu, joka kestää arviolta vuoden 2017 loppuun asti. Päätös asemakaavan lainvoimaisuudesta menee vuoden 2018 puolelle.

Asemakaavaluonnos

Asemakaavaluonnoksen OAS:n mukainen nähtävilläoloaika on 5.6.-30.6.2017. Koko aineisto löytyy myös täältä

Asemakaavaluonnoksessa nähtävillä oleviin suunnitelmiin ja asiakirjoihin kuuluu projektipäällikön kirjoittama saatekirje alueen asemakaavan valmistelusta. Saatekirjeen liitteenä on hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tarkempaa tietoa suunnitelmasta, valmistelun etenemisestä ja siitä, miten siihen on mahdollista osallistua. Liitteisiin kuuluvat myös alueen sijaintikartta, ilmakuva, kaavaluonnos sekä havainnekuva.

Asemakaavan selostusluonnoksessa selvitetään mm. muutoksen tavoitteet ja mitoitus, alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet, alueen liikennöinti ja palvelut, esteettömyys, luonnonympäristö ja piha-alueet sekä suojelukohteet. Lisäksi selostusluonnoksesta löytyy mm. hankkeen toteuttamisjärjestys. Luonnosta päivitetään julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Viitesuunnitelmaluonnoksesta löytyy tiedot purettavista rakennuksista, uudisrakentamisesta, sisäyhteyksistä sekä julkisista ulkoyhteyksistä. Lisäksi siinä esitellään korttelin pohjakuvaluonnokset, julkisivut ja leikkauskuvat. Viitesuunnitelmasta näkee myös uudisrakentamisen vaikutuksia kaupunkikuvaan sekä varjo- ja heijastusanalyysit.

Asemakaavaluonnoksen asiakirjoihin sisältyvät myös luonnokset paloteknisestä suunnitelmasta, ilmanlaatuselvityksestä sekä alueen linnustovaikutusten arvioinnista. Lisäksi siihen sisältyy analyysi Arabia‐korttelin kaupallisesta ja toiminnallisesta potentiaalista. Analyysi tehtiin korttelista järjestetyn arkkitehtikilpailun töiden kaupallisen arvioinnin pohjaksi.