Frank

Frank

Näin Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy kertoo ideastaan Frank

 

Kaupunkikuva, toiminnallisuus ja arkkitehtuuri

Suunnitelman lähtökohtana on Arabian korttelin erityispiirteitä korostava hybridikortteli, jonka arkkitehtuuri kuvastaa urbaania kerroksellisuutta ja korttelin monipuolisia sisältöjä. Korttelin identiteettiä vahvistetaan uudella omaa aikaansa heijastavalla kerrostumalla. Tavoitteena on vetovoimainen ja elävä kaupunkiympäristö, joka hyödyntää korttelin tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia; poikkeuksellista mittakaavaa, historiallista kerrostuneisuutta sekä monipuolisia toimintoja.

Kortteli on rakentunut vaiheittain viimeisen 140 vuoden aikana. Korttelille on ollut ominaista muutos ja uusien käyttötarkoitusten hakeminen. Teollisen mittakaavan suurkortteli erottuu ympäristöstään ja on pääosin jo rakennettu varsin tiiviisti ympäristöönsä rajautuvilta julkisivuiltaan. Uudisrakentamisen tavoitteena on yhdessä vanhan korttelirakenteen kanssa muodostaa ainutkertainen ja kutsuva kokonaisuus. Uuden rakenteen vertikaali suunta vahvistaa korttelien ajallisten kerrostumien selkeyttä ja sen mittakaava muodostaa selkeän parin olevalle teolliselle mittakaavalle.

Korttelin kehittämisen strategia perustuu uusien korttelin sisäisten liikenneväylien avaamiseen ja korttelin toimintojen näyttäytymiseen mahdollisimman avoimesti näiden reittien varrelle ja lähiympäristöön. Rakenteellisilla uudistuksilla luodaan mahdollisuudet eri toimintojen ja käyttäjien väliselle aktiiviselle vuorovaikutukselle. Tämä vaatii osittaista olemassa olevan rakenteen purkamista. Uudisrakentamisen ja vanhan rakennuskannan purkamisen suhteessa on haettu korttelin teollisen historian synnyttämää tunnelmaa kunnioittavaa, hallittua ja taloudellisesti kannattavaa ratkaisua. Suunnitelmassa on pitäydytty lähtökohdassa jossa lohkon J uunihalli, lohkon F lähettämö sekä lohkon H eteläinen yksikerroksinen laajennusosa puretaan. Laajempi purkaminen vaatisi dialogia tilaajan kanssa ja eri vaihtoehtojen kaupunkikuvallisten ja taloudellisten vaikutusten syvempää analyysia.

Uunihallin purkaminen mahdollistaa H lohkon vanhan tehdasosan toimintojen avautumisen Hämeentien suuntaan. Ehdotuksessa +4.10 tason vanha tuotantohalli avataan uudella lasiseinällä lähiympäristöön. Tila soveltuu monipuolisesti liike-, tuotanto- ja toimitilakäyttöön. Lasiseinä johdattaa aukion fokusta myös Metropolian tilojen yhdyskäytävän sisäänkäyntiin sekä Rajasampaanrantaan. Tuotantohallin eteen muodostuu suurkorttelin merkittävin kokoava aukiotila. Aukiota jäsentää uudisrakennus, ilta-aurinkoon suuntautuvat monumentaaliportaat sekä tunnistettava ja veistoksellinen sisäänkäynti Metropolian tiloihin.

2.vaiheen suunnitelmassa on esitetty tarkemmin yksi monista massoittelun variaatioista. Muita vaihtoehtoja on havainnollistettu kaavioin. Toisen vaiheen suunnitelmassa on korvattu ensimmäisen vaiheen lohkojen A, J ja G risteykseen sijoitettu korkea rakennusmassa H-lohkon vanhan tehdasosan katolle sijoitettavilla lisäkerroksilla. Lisaksi uudisrakennuksia on madallettu muutamilla kerroksilla. Näin korttelirakenne saadaan avoimemmaksi, valoisammaksi, ulkotilojen tilallinen hierarkia loogisemmaksi ja suhde oleviin suojelurakennuksiin luontevammaksi. Samalla myös eri toimintojen välille syntyy kiinnostavia näkymiä ja rajapintoja.

Korttelin uudisrakentaminen on pääosin asuntorakentamista. Maantasokerroksiin sijoittuu liike- ja toimitiloja. Hämeentien puoleisen aukion sisäänkäyntiramppi puretaan ja uusi sisääntulo avataan kulkureittien suuntaisesti korttelin ytimeen. Galleriakäytävä säilyy korttelin kokoavana sisäliikennereittinä. Nykyiset ja uudet kaupallisten toiminnot sijoittuvat näkyvästi luonnollisten kulkureittien varrelle. Nykyisiin rakennuksiin sijoitetaan A ja C -lohkoihin palveluasumista sekä opiskelija-asumista. Palveluasuminen on mitoitettu palveluntuottajien mitoitusperiaatteiden mukaisesti.

Uudisrakennusten pistetalojen massoittelun konsepti perustuu kaupunkitilaa toiminnoillaan elävöittävään jalustaosaan ja sen yläpuolisiin asuntotorneihin jotka kaksiosaisesti kaventuvat ylemmissä kerroksissa. Jalustalla ja keskiosalla saavutetaan riittävät toteuttamisen edellyttävät tehokkuudet kun taas sirommat yläosat piirtyvät kevyemmin kaukomaisemaan. Tornien rungot mahdollistavat asuntotyyppien monipuolisen varioinnin ja pienasuntotypologioiden rikastuttamisen. Torneihin on sijoitettu myös parvellisia loftasuntoja. H-lohkon läntisen siiven päälle sijoittuu kolme uutta asuinkerrosta sekä kattopiha.

F lohkon pistetalot avautuvat Kaj Franckin kadun näkymäakselia pitkin merelle. Kansitason +9.00 kautta saadaan Arabiankadun ja Hämeentien välille avattua kaksi korttelin läpi kulkevaa kevyenliikenteen pääreittiä. Toinen avataan 24h toimivana ulkotilana suoraan lohkon C läpi Hämeentielle, toinen kulkee diagonaaliyhteytenä uudelta Hämeentien puoleiselta aukiolta galleriakäytävän kautta Arabiakadulle. Tämäkin yhteys rajataan käytettäväksi 24h. Galleriakäytävän kohdalle muodostuvaan liikenteellisen kohtauspisteeseen sijoitetaan alueellinen info-piste.

Uudisrakennusten massoittelu sekä piha-aukioiden tiilipintojen käsittely johdattaa kävijän luontevasti korttelin läpi. Aktiivisinta kulkureittiä korostetaan kiveyksessä. Rajasampaanranta avataan osaksi korttelikokonaisuutta rakennuksiin avattujen kulkuyhteyksien kautta. Julkiset tilat jäsentyvät tunnelmaltaan ja mittakaavaltaan erilaisiksi ulkotiloiksi aina Hämeentien kokoavasta aukiotilasta Rajasampaanrannan intiimeihin piha-aukioihin tai F lohkon kansitason aukiosarjaan. Ulkotilojen luonne on toiminnallinen.

Niiden vaihtelevat mittakaavat ja luonteet mahdollistavat erilaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia käyttäjien, asukkaiden ja yleisöesitysten tarpeisiin. Metropolian osaaminen ja oppilastyöt otetaan osaksi julkista tilaa. Ulkotilojen oleskeluun liittyvät viherelementit ja kalusteet viittaavat alueen historiaan. E- ja B-lohkon kaakkoissivun n. +4.40 sijoittuvat tilat saavat päivänvaloa aukiosuunnitelmaan integroitujen kattolyhtyjen kautta. Suora katettu ulkokäynti F lohkon kansipihalta parantaa yleisön kulkumahdollisuuksia myös Lumen esitystilojen tasolle +4.55. Rakennuksiin sijoitettavat kattoterassit ja -pihat täydentävät asumisen liittyviä yhteisiä ulkotiloja.

Uudisrakennusten arkkitehtuurissa on tavoiteltu vanhaan teollisuusmiljöön tunnelmaa varioivaa suurpiirteistä selkeyttä. Julkisivuissa käytetään tehdasalueelle tyypillisiä materiaaleja; klinkkeriä, tiiltä ja erilaisia metalliverhouksia. Avoimet yhteistilat sijoittuvat terassikerroksiin, varastot, tekniset tilat ja väestönsuojat kellareihin. Hissien jarrutustila ja konehuoneet huomioidaan 22.(-24.) kerroksisessa rakennuksessa.

Rakenteen ja talotekniikka

Pistetalojen runko tehdään betonista paikalla valaen ja elementeistä. H-lohkon päälle rakennettavat kolme uutta asuinkerrosta tehdään puurakenteisina tilaelementeistä. Kevyellä ja nopealla rakentamistavalla pyritään optimoimaan nykyistä käyttöä häiritsevä työmaa-aika mahdollisimman lyhyeksi. Korotus ei edellytä rakenteiden merkittävää vahvistamista, vähäinen manttelointi riittää. Uudet porrashuoneet rakennetaan pysäköintitasoille asti. Korotuksen katolle sijoitetaan käyttöterassia ja viherkatto. Katto on huollettavissa huolto-/tavarahissin kautta. Kannenalaisissa tiloissa on otettu huomioon yläpuolisten rakennusten vaatimat kantavat rakenteet. Vaaditut väestösuojat sijoitetaan kellarikerroksiin. Ympäristönäkökohtia huomioidaan oikeiden materiaalivalintojen ohella hyvin suunnitellulla energia-ja elinkaaritaloudella.

Uudisrakennusten varustetaan huoneistokohtaisilla ilmanvaihtokoneilla tai rakennusten ylimpiin kerroksiin sijoitettavilla iv-konehuoneilla. H-lohkon vanhat iv-konehuoneet korvataan uusilla tarkoituksenmukaisilla uudisosan alimpaan kerrokseen. Osa tekniikasta voidaan käyttää uudelleen. Hämeentien puoleisen autohallin ulkoilma-aukko viedään katolle J-lohkon Rajasampaanrantaan rajautuvan rakennuksen julkisivulinjassa tai vaihtoehtoisesti laajentuvan pysäköintihallin ilmanvaihto ratkaistaan kokonaisuudessaan vanhan tehdasosan korottamisen yhteydessä.

Liikenne

Kortteli on luontevasti saavutettavissa eri liikennemuodoilla ja toimii porttina alueelle. Hämeentien sisäänkäynnin yhteyteen sijoittuu korttelin ja alueen infopiste. Raitiovaunureitti kulkee korttelin ympäri vastapäivään. Hämeentielle lisätään yksisuuntaiset pyöräkaistat. Hämeentie 135:n parkin maantasopaikat korvataan saattoajotaskulla. Sen yhteyteen sijoitetaan turistibusseille 1-2 lyhytaikaista paikkaa.

Hämeentien sisäänajoluiska poistetaan ja korvataan uudella Arabiankadulta Rajasampaanrannan vanhan muuntaja-aseman kautta (55). Autopaikat sijoitetaan -1., 0. ja 1.kerroksen tasoille. Lohkon J ja F alle rakennetaan uudet pysäköintilaitokset. Hämeentie 135:n parkki ja uudet pysäköintilaitokset yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi. Hämeentie 135:n parkille on esitetty laajennusvaraus tasolle -2,77. Vuorottaispysäköinti ja autopaikkojen nimeämättömyys vähentävät autopaikkojen kokonaistarvetta. Lisäksi toteutetaan yhteiskäyttöisiä autopaikkoja. Vähennysten määrä on yhteensä -25% kokonaisautopaikkamäärästä. Polkupyöräpaikkoja sijoitetaan kulkuväylien varteen ja opetus- ja liiketilojen yhteyteen. Suurin keskitetty pyöräpiha on H-lohkon huoltopihojen päällä tasolla +9.10. Ramppiyhteys pyöräpihoille voidaan rakentaa neljään vaihtoehtoiseen sijaintiin. Sisäpaikkoja on sekä keskitetysti lohkossa H maantasolla että hajautettuna rakennuskohtaisiin ulkoiluvälinevarastoihin. Sisäpaikkojen tehokkuutta saadaan lisättyä 2-kerrostelineillä. Kaupunkipyörät sijoitetaan Arabiankadun läheisyyteen Arabia Parkin ja Portaalin väliin. 

Huoltoajo tarvittavine lastauslaitureineen ja jätehuolto tapahtuu Arabiankadun puoleiselta läpikuljettavalta huoltoajoyhteydeltä tasossa n.+1.25-+2.25. Tehdashallitason matalat itäosat muutetaan katetuiksi ja suljettaviksi huoltopihoiksi. Huolto- ja henkilöautoliikenteen risteämistä vältetään. Poikkeuksena B lohkossa säilyvät autopaikat. Tason +9 pihakannen ylläpito tapahtuu Portaalin takaa kulkevan huoltorampin kautta.

H lohkon uudet asuinkerrokset pelastetaan Hämeentien aukion puolelta sekä itään avautuvien asuntojen osalta erillisin kylmin poistumistieportain. Muissa asuinrakennuksissa on aina kaksi erillistä uloskäytävää.